План работы

План работы  бібліятэкі

дзяржаўнай установы адукацыі

“Белавушская сярэдняя школа”

2020/2021 навучальным годзе

Верасень

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне.

 Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі.

1. Афармленне тэматычных паліц да знамянальных дат:

01.09– Дзень ведаў “Я вырас тут і край мне гэты дораг”

 

06.09- Дзень беларускага пісьменства “Светлыя імёны Бацькаўшчыны”

 

08.09- Міжнародны дзень граматнасці. Віктарына  “Я  - мовазнаўца ”

 

13.09- Дзень беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі (БРПО).

 

15.09- Дзень бібліятэк “Справе кніжнай аданыя”.

 

21.09- Міжнародны дзень міру.  (кніжная выстава, падбор матэрыялу).

 

26.09- Еўрапескі дзень моў

1. Абнаўленне інфар-мацыі на стэндах і кніжных выстаў.

 

2. Інфармаванне кла-сных кіраўнікоў аб аплаце за карыстанне падручнікамі.

 

3.  Інфарміраваць  на-стаўнікаў  аб новай вучэбнай і метадыч-най  літаратуры, пе-дагагічных часопісах і газет.

 

 

 

 

1. Забяспячэнне ўсіх вучняў і настаўнікаў падручнікамі і мета-дычнымі матэрыя-ламі.

 

2. Апрацоўка пасту-паючай літаратуры і падручнікаў.

 

3. Спісанне пада-рунка прэзідэнта першакласнікам.

 

 4. Работа з даку-ментацыяй па апла-це за карыстанне  падручнікамі.

 

5. Індывідуальная падпіска настаў-нікаў на перыя-дычныя выданні 4 кв. 2020г.

 

 

 

 

 

 

КАСТРЫЧНІК

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне.

 Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі.

I. Афармленне кніжных выстаў і выпуск інфармацыйных білютэняў да юбілеяў пісьменнікаў:

1) 150-годдзе з дня нараджэння Івана Буніна.

2) 125-годдзе з дня нараджэння Сяргея Есеніна.

 

 

Справаздача  на педагагічным савеце аб аплаце за падручнікі.

 

II. Афармленне тэматычных паліц да знамянальных дат:

 

01.10 -  Акцыя “Бабуліны крокі: віш-лістда Дня пажылых людзей. 

01.10 -  Міжнародны дзень музыкі  "Самае цікавае і невядомае”

 

02.10- Тэматычна-паэтычнае віншаванне  “Настаўнікам – усе кветкі і ўсмешкі

 

14.10- Агульнашкольны бацькоўскі сход

 

14.10- Дзень маці ў Беларусі “ Мамачка мая – найлепшая самая” — паэтычны ланцужок

 

26.10 – Международны дзень школьных бібліятэк  “Бібліятэка – тэрыторыя без меж”

 

 

Рэйд па праверцы стану падручнікаў

 

1. Абнаўленне інфар-мацыі на стэндах.

 

2. Анкетнае апытван-не “Інтэрэсы чыта-чоў”.

 

3. Правядзенне гутар-кі з вучнямі 2-4 класаў аб правілах карыстання біблія-тэкай.

 

4. Агляд навінак літа-ратуры.

 

5.Папаўненне папак.

 

6.Інфармаванне настаўнікаў аб навін-ках літаратуры.

1. Падвядзенне вы-нікаў работы з пад-ручнікамі.

 

2. Апрацоўка пасту-паючай літаратуры і падручнікаў.

 

3. Справаздача аб аплаце за карыстан-не падручнікамі.

 

 

4. Работа па ўдаска-нальванню карта-тэкі і каталагаў.

 

5. Праверка пад-шыўкі перыядыч-нага друку.

 

 

 

 

 

Лістапад

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне.

 Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі.

I. Афармленне кніжных выстаў і выпуск інфармацыйных бюлетэняў да юбілеяў пісьменнікаў:

 

1) - 140-годдзе з дня нараджэння  Аляксандра Блока.

2) -115-годдзе з дня нараджэння Яна Скрыгана.

3) -105-годдзе з дня нараджэння Канстаціна Сіманава

4) -100-годдзе з дня нараджэння Андрэя Макаёнка

5) -90-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

 

II. Афармленне тэматычных паліц да знамянальных дат:

 

07.11-Дзень  Кастрычніцкай  рэвалю-цыі.

 

20.11- Сусветны дзень моладдзі. Адкрытая тэматычная выстава “Будучыня за моладдзю”

 

18-23.11- Тыдзень прававых ведаў

 

26.11 – Сусветны дзень інфармацыі “На хвалях інтэрнэта: web-вандроўка”

 

 

 

 

 

 

1. Абнаўленне інфар-мацыі на стэндах.

 

2. Агляд навінак літа-ратуры.

 

3.Удзел у тэматыч-ных тыднях.

 

4.Папаўненне папак.

 

5.Інфармаванне настаўнікаў аб навін-ках літаратуры.

1. Работа ў кніга-сховішчы.

 

2. Апрацоўка пасту-паючай літаратуры і падручнікаў.

 

3. Працяг работы з картатэкай.

 

4. Работа “кніжнай бальніцы”.

 

5.Падшыўка перыя-дычнага друку.

 

6.Афармленне ак-таў на замену за-губленай літара-туры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежань

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне.

 Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі.

I. Афармленне кніжных выстаў і выпуск інфармацыйных бюлетэняў да юбілеяў пісьменнікаў:

 

1) - 200-годдзе з дня нараджэння Афанасія Фета .

2) - 90-годдзе з дня нараджэння Мікалая Арочко.

3) - 85-годдзе з дня нараджэння Ніны Галіноўскай.

 

II. Афармленне тэматычных паліц да знамянальных дат:

 

02-07.12- Тыдзень “Тэрыторыя незалежнасці”

(прафілактыка шкодных звычак)

 

01.12- Дзень інвалідаў Рэспублікі Беларусь.  “Не заганяй сябе ў пастку”

 

03.12-08.12- Прафілактыка шкодных звычак.

 

24.12-28.12- Навагоднія святы (падбор сцэнарыя).

 

29.12. - "Па свеце крочыць Новы год”: казачнае падарожжа 

Рэйд па праверцы стану падручнікаў

 

1. Абнаўленне ін-фармацыі на стэн-дах.

 

2. Агляд навінак лі-таратуры.

 

3.Удзел у тэма-тычных тыднях.

 

4.Папаўненне па-пак.

 

5. Інфармаванне настаўнікаў аб на-вінках літаратуры.

1. Апрацоўка па-ступаючай літара-туры і падручнікаў.

 

2. Складанне інды-відуальнай пад-піскі настаўнікаў на перыядычныя выданні 1кв. 2020г.

 

3. Падшыўка пе-рыядычнага друку.

 

4. Работа з прагра-май “Бібліёграф

 

 

 

 

 

Студзень

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне

Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі

I. Афармленне кніжных выстаў і выпуск інфармацыйных бюлетэняў да юбілеяў пісьменнікаў:

 

1) -195-годдзе з дня нараджэння Міхаіла Салтыкова- Шчэдрына

 

2) - 100годдзе з дня нараджэння Івана Шамякіна "Прапаведнік духоўнасці і чалавечнасці"

 

3) - 85 гадоў з дня нараджэння Анатоля Кудраўцава

 

4) - 85-годдзе з дня нараджэння Янкі Сіпакова. "Чалавек на сваёй зямлі" -  рэпартаж-абзор

 

 II. Афармленне тэматычных паліц да знамянальных дат:

 

Прэзентацыя - віктарыны “Дапаможам птушкам”

 

 

 04.01 "Чарадзейства на каляды"-  выстава-загадка

 

12.0 1"Каб не галадалі птушкі трэба падкарміць іх трошкі": гадзіна добрых спраў.

 

24.01- Міжнародны дзень адукацыі. Літаратурнае лато "У загадкі ёсць адгадка"

 

1. Абнаўленне інфармацыі на стэндах.

 

2. Выпуск інфармацыйных бюлетэняў да знамянальных і памятных дат студзеня.

 

3. Правядзенне ББЗ па плану.

 

4. Абнаўленне кніжных выстаў.

 

1. Работа “Кніжкінай бальніцы”.

 

2. Апрацоўка паступаючай літаратуры.

 

3. Работа з архівам.

 

4. Папаўненне тэматычных папак.

                                               

Люты

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне.

 

Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі.

I. Афармленне кніжных выстаў і выпуск інфармацыйных бюлетэняў да юбілеяў пісьменнікаў:

 

1) - 115- годдзе з дня нараджэння Агніі Барто.

2) - 95-годдзе з дня нараджэння Івана Мележа.

 

 

II. Афармленне  тэматычных паліц да знамянальных дат:

 

10-15.02 -Тыдзень псіхалогіі

 

14.02 - Міжнародны дзень дарэння кніг “З кнігай у будучыню”

 

 

14.02-Выстава мужнасці (да Дня

памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў)

 

21.02- Міжнародны дзень роднай мовы.  Гадзіна роднай мовы "Родная мова – крыніца празрыстая”

 

23.02- Дзень абаронцы Айчыны.

-"Мы адстаялі гэта права – жыць…”

 

 

 

1. Абнаўленне інфармацыі на стэндах.

 

2. Выпуск інфармацыйных бюлетэняў да знамянальных і памятных дат лютага.

 

 

1. Рэйд па праверке стану падручнікаў.

 

2. Апрацоўка паступаючай літаратуры.

 

3. Работа са справачным апаратам бібліятэкі.

 

4. Работа ў кнігасховішчы; спісанне ўстарэлай літаратуры.

 

 

Сакавік

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне.

Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі.

I. Афармленне кніжных выстаў і выпуск інфармацыйных бюлетэняў да юбілеяў пісьменнікаў:

 

 

1) - 125- гадоў з дня нараджэння Кандрата Крапівы.

2) - 90- годдзе з дня нараджэння Паўла Місько.

 

II. Афармленне тэматычных паліц да знамянальных дат:

 

03.03 – Сусветны дзень пісьменніка “Чытай,здзіўляйся, пазнавай” паэтычны калаж.

 

07.03 –Міжнародны жаночы дзень “"Вясна. Свята. Жанчына " ” літаратурнае аб’яднанне.

 

15.03 – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь “Ты грамадзянін Беларусі” – інтэрактыўная размова .

 

21.03 – Сусветны дзень паэзіі. «Чытанне - свята для душы”

гадзіна вяселых забаў

 

 

27.03 – Міжнародны дзень тэатра.

"Тэатр на гістарычных шляхах"

 

Рэйд па праверцы  стану падручніка

1. Абнаўленне інфармацыі на стэндах.

 

2. Выпуск інфармацыйных бюлетэняў да знамянальных і памятных дат сакавіка.

 

3. Агляд навінак літаратуры для педагагічнага савету.

 

1. Работа ў кнігасховішчы.

 

2. Працяг работы з картатэкай.

 

 

3. Работа “ Кніжнай бальніцы”.

 

4.Скласці спісак настаўнікаў, якія выпісалі перыядычныя выданні на 2кв. 2021г.

                                                                       

Красавік

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа.

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне.

Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі.

I. Афармленне кніжных выстаў і выпуск інфармацыйных бюлетэняў да юбілеяў пісьменнікаў:

 

1) - 135 годдзе з дня нараджэння Змітрака Бядулі.

 

II. Афармленне тэматычных паліц да знамянальных дат:

 

02.04- Дзень яднаня народаў Расіі і Беларусі. "Адзінства духу" – кніжная выстава

 

05.04-09.04- Тыдзень дзіцяча-юнацкай кігі і музыкі.

 

12.04- Дзень авіацыі і касманаўтыкі. “Космас – вялікі, магутны, бясконцы…” астралагічны дэсант

 

18.04- Сусветны дзень кнігі і аўтраскага права. Гульнёвае асарці "Жывая азбука" 

 

26.04- Дзень чарнобыльскай трагедыі. "Ах, Чарнобыль…"– выстава-заклік.

 

10-16.04 -Тыдзень прававых ведаў.

Квэст-гульня   “Компас у краіну правоў”

 

Адзіны дзень прафарыентацыі

“Арыенцір у свеце прафесій” – кніжная выстава-рэкамендацы

 

1. Абнаўленне інфармацыі на стэндах.

 

2. Агляд навінак літаратуры.

 

3. Удзел у тэматычных тыднях.

 

4. Папаўненне папак.

 

5.Інфарміраванне настаўнікаў аб навінках літаратуры.

 

 

1. Работа ў кнігасховішчы бібліятэкі.

 

2. Апрацоўка паступаючай літаратуры і падручнікаў.

 

3.Вядзенне штодзённых планаў.

 

 

Май

Абслугоўванне чытачоў.

Масавая работа.

Даведачна-бібліяграфічная работа.

Інфармацыйнае абслугованне.

Фарміраванне кніжнага фонду і падручнікаў, афармленне дакументацыі бібліятэкі.

I. Афармленне кніжных выстаў і выпуск інфармацыйных бюлетэняў да юбілеяў пісьменнікаў:

 

1) - 130- годдзе з дня нараджэння Міхаіла Булгакава

 

2) - 110- годдзе з дня нараджэння Васіля Віткі.

 

 

II. Афармленне тэматычных паліц да знамянальных дат:

 

01.05- Сусветны дзень працы.

 

05.05- Дзень друку. “Паэзія колеру і фантазіі” - прагляд літаратуры

 

09.05- Дзень Перамогі “У памяці, ў сэрцы, ў кнігах: ваенная проза”- кніжная выстава .

 

9.05- Дзень Дзяржаўнага герба і

сцяга Рэспублікі Беларусь. “Сімвалы надзеі і дабра” - гісторыка-патрыятычная выстава літпратуры

 

15.05-  Сусветны дзень сям’і. “Вянок усіх каштоўнасцяў - сям'я” - кніжная выстава

 

18.05- Сусветны дзень музеяў. “Семь чудес музея” – кніжная выстава-панарама д

 

 Апошні званок.

 

 

1. Абнаўленне інфармацыі на стэндах.

 

2. Агляд навінак літаратуры.

 

 

3. Справаздача аб прадзеланай рабоце.

 

 

1Работа ў кнігасховішчы.

 

2. Апрацоўка паступаючай літаратуры.

 

3.Падрыхтоўка архіва да захоўвання здадзеных падручнікаў.

 

4. Папаўненне тэматычных папак.